27 Mayıs 2024 Pazartesi

Ankara Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Ankara Kalkınma Ajansı’na 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; dinamik çalışabilen, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 10 Uzman ve 3 Destek Personeli alımı yapılacaktır.

 

Sınav Başvuru Tarihi: 23 Ocak 2014 – 27 Mart 2014

 

Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adayların İlanı: Sınav programı, yeri ve tarihi 7 Nisan 2014 günü Ankara Kalkınma Ajansı’nın www.ankaraka.org.tr adresindeki resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

 

Sözlü Sınav Tarihleri: Sözlü sınav 9 Nisan 2014 tarihinde başlayacaktır.

 

1. Genel Şartlar

 

Türk vatandaşı olmak,

 

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 

Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış, muaf ya da en az 2 yıl askerliği tecilli olmak,

 

Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

 

2. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları

 

Ajansımızda istihdam edilecek 10 (on) uzman personel için talep edilen özellikler aşağıdaki gibidir:

 

İktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, sosyoloji, istatistik, bilgisayar/yazılım mühendisliği veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bunlara denk kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

 

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan geçerlilik süresi dolmamış belgeye sahip olmak,

 

KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P8 puan türünden en az 80 puan almış olmak,

 

KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için, başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak ve kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirmek şartıyla en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

 

Planlama, Programlama,

 

Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

 

Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

 

İzleme ve Değerlendirme,

 

Tanıtım, Danışmanlık,

 

Şehircilik ve Çevre,

 

Araştırma-Geliştirme,

 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

 

Finansman,

 

İnsan Kaynakları Yönetimi,

 

Uluslararası Ticaret.

 

(d) bendi kapsamında istihdam edilecek personelin sayısı Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 10. maddesinde yer alan “KPSS’ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınacak uzman personel sayısı, Ajansın toplam uzman personel sayısının yüzde ellisini aşamaz” hükmü gereğince Ajansın sınav değerlendirme tarihindeki toplam uzman sayısına göre değişebilecektir.

 

Ajansımızda istihdam edilecek 10 (on) uzman personelin bölümlere göre dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır:

 

Bölüm İstihdam Edilecek Uzman Sayısı Mülakata Çağrılacak Aday Sayısı (Azami)
İktisat, maliye, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri 6 24
Sosyoloji, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler 2 8
İstatistik 1 4
Bilgisayar/yazılım mühendisliği 1 4

 

3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri

Aşağıdaki özellikler uzman personel için tercih sebebi olacaktır:

Proje izleme ve değerlendirme, iç denetim, bankacılık, muhasebe, finansman, bütçe, mali kontrol, risk analizi veya satınalma alanlarından bir veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bu durumu belgelemek,

Ulusal/Bölgesel kalkınma programları, kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma, kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma, Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları, hibe veya mali destek program yönetimi, uluslararası yatırım, doğrudan yabancı yatırım, yatırım teşvik, fizibilite çalışmaları alanlarından bir veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bu durumu belgelemek,

Bilgisayar/yazılım mühendisliği alanından başvuracak adayla için yazılım geliştirme süreçlerinde aktif olarak yer almış olmak, veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu bilmek ve bu konularda tecrübeli olmak, sistem yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

Lisansüstü eğitim yapmış veya devam ediyor olmak,

Belgelemek kaydıyla birden fazla yabancı dil bilgisine sahip olmak,

Mali müşavirlik belgesi sahibi olmak.

4. Destek Personel İçin Sınava Giriş Şartları

Ajansımızda istihdam edilecek 3 (üç) destek personeli için talep edilen özellikler aşağıdaki gibidir:

İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, İstatistik, Sosyoloji, Psikoloji, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon Sinema veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bunlara denk kabul edilen yurt içi ve dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

Bankacılık, mali kontrol, insan kaynakları yönetimi, bilgi ve belge yönetimi, muhasebe, finansal raporlama, satış ve pazarlama, halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarından birinde asgari 5 (beş) yıl iş tecrübesi sahibi olup bunu belgelendirmek.

5. Destek Personeli için Tercih Nedenleri:

Aşağıda sayılan şartların bir veya birkaçının belgelenmesi tercih sebebidir:

35 yaşını doldurmamış olmak,

En az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

Dördüncü maddenin (b) bendinde sayılan alanlardan birden fazla alanda iş tecrübesine sahip olmak,

Mesleki deneyimle ilgili özel tecrübelere sahip olmak ve bunu belgelemek.

6. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri

Yarışma sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenmektedir:

İş talep formu (bu form www.ankaraka.org.tr adresinde 23 Ocak 2014 günü açılacak olan başvuru sistemi tarafından otomatik olarak üretilecektir)

Diploma ya da mezuniyet belgesi,

4,5 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavı yerine denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belge sunulması halinde geçerlilik süresi dolmamış belge. (YDS, KPDS ve KPSS belgeleri ÖSYM’den sistemsel olarak kontrol edileceğinden bu sınavlara ait belgelerin sunulması zorunlu değildir)

KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak uzman adayları için 2. maddenin (d) bendinde sayılan alanlarda, destek personeli için 4. maddenin (b) bendinde sayılan alanlarda başarılı olarak çalıştığını gösterir belgeler ve SGK dökümleri,

Uzman ve destek personeli için, adayların tercih nedenleri arasında sayılan özellikleri taşıdıklarını gösterir belgeler,

Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış, muaf ya da en az 2 yıl askerliğinin tecilli olduğunu belirten, Askerlik Şubesinden ya da e-devlet sitesinden alınacak askerlik durumunu gösterir belge.

Adayların, sınava katılabilmek için www.ankaraka.org.tr adresinde yer alan Ankara Kalkınma Ajansı İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi’ne giriş yaparak başvuru sisteminde istenen bilgileri girmeleri gerekmektedir. Adayların bu maddede sayılan belgeleri 27 Mart 2014 günü mesai bitimine kadar elden ya da posta yoluyla Ankara Kalkınma Ajansı’nın Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11 Çankaya/Ankara adresindeki bulunan hizmet binasında ulaştırmaları gerekmektedir. Başvuru sistemi tarafından üretilen iş talep formu üzerinde belirtilen bilgilerin ve sisteme yüklenen belgelerin doğru olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

Bu maddede sayılan belgeler, aslı ya da belgeyi düzenleyen kurum/kuruluş veya noter veya Ankara Kalkınma Ajansı tarafından aslının aynı olduğu onaylanmış sureti olması durumunda kabul edilecektir.

7. Sınava Giriş

Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri7 Nisan 2014 tarihinde Ajansın internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca Ankara Kalkınma Ajansı İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi üzerinden de takip edilebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının en fazla 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağırılabilecektir. Sözlü Mülakat Yarışma Sınavı’na katılmaya hak kazanan ve kazanamayan adaylar durumlarını puanları itibarıyla başvuru yaptıkları Ankara Kalkınma Ajansı İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi üzerinden görebileceklerdir.

Sözlü Mülakat Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan bütün adaylar yarışma sınavı yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

8. Yarışma Sınavının Yeri ve Tarihi

Sözlü Mülakat Yarışma Sınavı Ankara Kalkınma Ajansı’nın Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11 Çankaya/Ankara adresindeki bulunan hizmet binasında 9 Nisan 2014 tarihinde başlayacaktır. Sınava katılacak adayların ilanı ve sınav programı 7 Nisan 2014 tarihinde Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, yukarıda belirtilen tarih ve süreler ile sınav tarihini değiştirmeye Genel Sekreterlik yetkilidir. Değişiklikler ile ilgili güncel duyuru Ajans web sitesinden yapılacaktır.

9. Sınavın Uygulanması, Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı

Yarışma sınavı sözlü olarak gerçekleştirilecektir. Sınav kurulu üyeleri tarafından sözlü sınavda, KPSS başarı durumu, adayların çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, tecrübe ve bilgi birikimi, tercih nedenine uygun iş deneyimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verilecektir.

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir. Kurul, bir alanda yeterli niteliğe sahip aday bulunamaması halinde yukarıdaki listede bulunan başka bir alanda personel seçimi yapabilecektir.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilebilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın internet sitesinde ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Başarılı olan adaylar ile iş mevzuatı hükümlerine göre iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreter’in önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılacaktır.

Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na tâbidir. Bu ilan sonucunda Ajansta istihdam edilen personele 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 73. maddesi ile yapılan düzenleme çerçevesinde ücret ödenecektir.

Başvuruda bulunan adaylar bu ilanda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Kamuoyuna İlanen Duyurulur

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği

Sonraki Haber

Öğretmen atamaları için başvurular başladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 30 bin atama için başvurular, başladı. Öğretmen atamaları için başvurular 8 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.