18 Haziran 2024 Salı

2014 Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adaylığı Başvuru İlanı

DUYURU !!!

 

2014 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYENADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

b) Lise ve dengi okulmezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,

 

c) Herhangi bireğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,

 

ç) Ölçme Seçme veYerleştirme Merkezi tarafından 2014 yılı içinde yapılan Yükseköğretime GeçişSınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 veYGS-6 ) en az 250 puan almış olmak,

 

d) Emniyet TeşkilatıPersoneli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme veYerleştirme Merkezi tarafından 2014 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçişsınavından, (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az 140 puan almışolmak,

 

e) 18 yaşınıtamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaşgeçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1Ekim 2014) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmamış erkek adaylar için24 yaşından gün almamış olmak, (01 Ekim 1991 – 01 Ekim 1996 tarihleri arasındadoğmuş olmak), askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından günalmamış olmak, (01 Ekim 1989 – 01 Ekim 1996 tarihleri arasında doğmuş olmak),

 

f) Bayanlar için 162cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18(dahil ) ile 27 (dahil) arasında olmak,

 

g) Sağlık durumuyönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

 

ğ) Başvuru öncesi vebaşvuru sırasında; genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına fuhuş yapılankonut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak,genel ahlaka aykırı oyun temsil, film, video bant, teyp kaseti, vcd, şarkı sözüve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeriişlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniylehakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak,bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hükümgiymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma yoluylasonuçlandırılmamış veya bu fillerden herhangi birisi ile ilgili olarakmahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya dabaşka bir tedbire çevrilmemiş olmak,

 

h) Kasten işlenen vekanunundaki suçun ilgili maddesinde suçun ceza üst sınırı en az 1 yıl hapiscezası olan suçlar ile Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismensayılan suçlardan dolayı,

 

1- Affa uğramış veyayasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak, (Adli ParaCezası dahil)

 

2- Hükmünaçıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

 

3- Devam etmekte olanbir kovuşturma bulunmamak,

 

4- Kovuşturmasıuzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

 

ı) (ğ) ve (h) bentlerindesayılan şartlar adayın eşinde de aranır,

 

i) Eğitim-Öğretimyılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi partikollarına üye bulunmamak,

 

j) Alkol, uyuşturucuveya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

 

k) Kamu haklarınıkullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

 

l) Askerlikle ilişiğibulunmamak,

 

m)Sağlık şartlarıYönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulundançıkmış veya çıkarılmamış olmak,

 

n) GüvenlikSoruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak, şartları aranır.

 

BAŞVURU ŞEKLİ

 

İnternet Üzerinden ÖnBaşvuru

 

PolisMeslek Yüksekokullarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar http://pmyo.pa.edu.tradresinden 16Nisan – 02 Mayıs 2014 tarihleri arasında ön başvuru yapacaklardır.

 

Şahsen Başvuru ve EvrakTeslimi

 

İnternetten önbaşvuru yapan adayların 21 Nisan – 02 Mayıs 2014 tarihleriarasında (23 Nisan, 27 Nisan ve 1 Mayıs hariç) başvuru merkezlerine bizzatbaşvuruda bulunmaları gerekmektedir. Adaylar herhangi bir başvuru merkezindenbaşvuru yapabilirler. Ancak adaylar başvuru yaptıkları başvuru merkezinde AdayDeğerlendirme ve Seçme Sınavına girmek zorundadır. İnternet üzerinden önbaşvurusunu yapan, ancak belirlenen şartları taşımayan ve belirlenen tarihler arasındabaşvuru merkezlerine şahsen başvuru ve evrak teslimi için gelmeyen adaylarınbaşvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden yapılan önbaşvuru müracaat sayılmaz.

 

BAŞVURUESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

 

1- Adaylar başvuruesnasında Nüfus Cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar. (Nüfus Cüzdanı, T.C. KimlikNumaralı olacaktır),

 

2- Sınav Başvurudilekçesi (indirmek içintıklayınız),

 

3- Aday Tanıma ve BilgiFormu (indirmek içintıklayınız),

 

4-Başvuru ücretininyatırıldığına dair banka dekontu, (Ücretin banka şubesinden yatırılmasıgerekmektedir. İnternet bankacılığı, EFT vb. aracılığıyla yatırılan ücretlerkabul edilmeyecektir.)

 

5-Lise mezunu olanlar LiseDiploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisini veyatasdikli örneğini getireceklerdir. Lise 4. Sınıfta öğrenim görenler iseokudukları Okul Müdürlüklerinden Başvuru Dilekçesindeki Öğrenim Bilgileribölümünü onaylatacaktır. (Yüksekokul mezunu veya Yüksekokulda öğrenim görenlerlise diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul Müdürlüklerinden LiseDiplomalarının tasdikli sureti istenilecektir. Ancak bu adaylar yazılı sınavdabaşarılı olmaları halinde eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar LiseDiplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs TürkCumhuriyeti Ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğeröğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesiistenilmeyecektir.)

 

6-16/7/1982 tarihli ve8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum veKuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygunolarak son 1 yıl içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

 

7-Yaş tashihi yaptıranadaylar yaş tashihi ile ilgili mahkeme kararının aslı ve fotokopisi,

 

8-Askerlik hizmetini yapanadaylar için “Askerlik Terhis Belgesi” aslı ve fotokopisi,

 

9-Emniyet Teşkilatı Şehitveya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Emniyet Genel MüdürlüğüPersonel Daire Başkanlığı’ndan alınan “Şehitlik veya Vazife MalullükBelgesi” aslı ve fotokopisi istenir.( Son bir yıl içerisinde alınanbelgeler geçerlidir.)

 

NOT: Aslı ve fotokopisiistenen belgelerin asılları adaylarda kalacak olup fotokopileri alınacaktır.Ayrıca, geçmiş yıllarda Polis Meslek Yüksekokullarından sağlık şartlarınedeniyle çıkarılanlar ile PMYO Sınavlarına girmiş ve kaybetmiş adaylar,şartları taşıması halinde yeniden başvuruda bulunabilirler.

 

AŞAĞIDAKİ DURUMLARDAADAYLARIN YATIRMIŞ OLDUKLARI BAŞVURU ÜCRETLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE GERİÖDENMEYECEKTİR

 

a) Ön Başvurusunuyaptığı halde evraklarını belirtilen sürede teslim etmeyen,

 

b) Başvurusunuyapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan,

 

c) Sınava girmeyen,giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, AdayDeğerlendirme ve Seçme Sınavı veya yazılı sınavda başarısız olan,

 

d) Ücretgerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazlaücret yatıran,

 

e) Sınav ücretinikendi adına yatırmayan,

 

İNTERNETTEN ÖN BAŞVURU TARİHLERİ:

 

16 Nisan – 02 Mayıs2014 tarihleri arasında,

 

BAŞVURU MERKEZLERİNE ŞAHSEN BAŞVURU TARİHLERİ:

 

21 Nisan – 02 Mayıs 2014 tarihleri arasında (23 Nisan, 27Nisan ve 1 Mayıs hariç),

 

BAŞVURU ÜCRETİ: 50 (Elli Türk Lirası).

 

BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMATARİHLERİ VE HESAP NUMARASI: Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA ŞubesiTR530001200938500080000015 hesap numarasına 16 Nisan – 02 Mayıs 2014 tarihleriarasında 50(Elli Türk Lirası) yatırılacaktır.

 

ADAY DEĞERLENDİRME VESEÇME SINAVI TARİHLERİ: 20 Mayıs – 01 Haziran 2014 tarihleri arasındayapılacaktır. ( 25 Mayıs hariç )

 

YAZILI SINAV TARİHİ

 

29 Haziran 2014 PazarGünü

 

YAZILI SINAVIN İÇERİĞİ:

 

Daha sonra http://pmyo.pa.edu.tr adresinden ilanedilecektir.

 

ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI:

 

6481 Erkek 250 Bayan alınacaktır.

 

İRTİBAT ADRESİ :

 

Polis Akademisi Başkanlığı PMYO Şube Müdürlüğü Gölbaşı/ANKARA

 

WEB ADRESLERİ:

 

http://pmyo.pa.edu.tr

 

http://www.egm.gov.tr

 

http://www.pa.edu.tr

 

TEL : 0(312) 499 70 02

 

0(505) 318 85 00

 

2014 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU SINAVLARIBAŞVURU MERKEZLERİ

 

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı / ANKARA 06830 Tel: 0 312 499 70 02 Fax: 0 312 462 86 79 A.GAFFAR OKKAN PMYO Silvan Yolu DİYARBAKIR 21000 Tel: 0 412 326 12 51 – 53 Fax: 0 412 326 10 65
AFYONKARAHİSAR PMYO Hasan Karaağaç Mah. İzmir Karayolu Üzeri AFYONKARAHİSAR 03100 Tel : 0 272 213 17 42 Fax : 0 272 213 44 90 AKSARAY PMYO Konya Yolu Üzeri AKSARAY 68100 Tel : 0 382 215 34 30 – 31 Fax : 0 382 215 38 38
ADANA KEMAL SERHADLI PMYO Yaşar Doğu Cad. Yüreğir / ADANA 01330 Tel : 0 322 346 09 67 – 68 Fax : 0 322 346 0969 AYDIN PMYO Mimar Sinan Mah. Ali İhsan Paşa Bul. No:144 AYDIN 09100 Tel : 0 256 219 84 88 Fax : 0 256 219 84 87
BALIKESİR PMYO Pamukçu Kasabası İzmir Yolu Pamukçu / BALIKESİR 10140 Tel : 0 266 257 11 92 – 93 Fax : 0 266 257 11 95 ERZURUM PMYO Atatürk Bulvarı Palandöken / ERZURUM 25070 Tel : 0 442 315 72 87 Fax : 0 442 315 26 69
ELAZIĞ Z.AĞAR PMYO Üniversite Mah. Hulusi Sayın Cad. ELAZIĞ 23100 TEL : 0 424 247 69 20 – 21 Fax : 0 424 247 69 22 GAZİANTEP PMYO Güven Evler Mah. Ahmet Yesevi Cad. Şehit Kamil / GAZİANTEP 27060 Tel : 0 342 321 06 38 – 39 Fax : 0 342 321 36 55
HATAY PMYO İskenderun Karayolu Üzeri HATAY 31100 Tel : 0 326 267 33 89 Fax : 0 326 267 33 58 İSTANBUL Ş.BALCI PMYO Şenlik Köy Mah. Eski Halkalı Cad. Florya / İSTANBUL 34153 Tel : 0 212 624 32 92 Fax : 0 212 425 01 94
İZMİR R.ÜNSAL PMYO Menderes Cad.. Şirinyer / İZMİR 35120 Tel : 0 232 487 13 45 Fax : 0 232 487 37 52 KAYSERİ PMYO Erkilet Bulvarı Kocasinan / KAYSERİ 38090 Tel: 0 352 351 02 1 3 -14 Fax : 0 352 351 02 15
KASTAMONU PMYO Saraçlar Mah. Huzurevi Cad. KASTAMONU 37100 Tel : 0 366 212 48 35 Fax : 0 366 215 24 26 KIRIKKALE PMYO Erenler Mah.Şht.Onbaşı Murat SITKI Cad. Yahşihan / KIRIKKALE Tel : 0 318 224 68 75 -76 Fax : 0 318 224 68 74
KIRŞEHİR PMYO Güldiken Mah. Şehit Mahmut Sarısakal Cad. KIRŞEHİR 40100 Tel : 0 386 272 40 12 Fax : 0 386 272 40 15 MALATYA PMYO Ankara Asfaltı MALATYA 44110 Tel : 0 422 238 00 01 – 02 Fax : 0 422 238 00 04
NİĞDE PMYO Hıdırlık Mevki Kayseri Adana Karayolu NİĞDE 51100 Tel : 0 388 233 04 01 -02 -03 Fax : 0 388 232 04 00 SAMSUN 19 MAYIS PMYO Bafra Karayolu Üzeri SAMSUN 55290 Tel : 0 362 467 15 80 – 81 Fax : 0 362 467 15 83
TRABZON PMYO Yalı Mah. Polis Okulu Cad. Pelitli / TRABZON 61010 Tel : 0 462 334 35 93 Fax : 0 462 334 30 29

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.